T.C. Cumhurbaşkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı

Karayazı Müftülüğü

17.02.2019

KIZ KUR'AN KURSU ÖĞRENCİLERİ ARASI YARIŞMA SORU VE CEVAPLARI

KARAYAZI İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ

DİNİM İSLAM TEMEL BİLGİLER SORULARI

 

Adı Soyadı:     

 

1. Aşağıdakilerden hangisi umre ile hac arasındaki farklardan değildir?

 

a) Hac farz, umre sünnettir.

b) Hacda Safa ile Merve arasında say yapmak gerekmez.

c) Hac yılın belli zamanında yapılır umre hac günleri dışında yapılır.

d) Umrede vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur.

 

 

2. Kişinin abdest almak veya gusletmesini gerektiren kirlilikten temizlenmesine ne ad verilir?

 

a) Hadesten Taharet                              b) Necasetten Taharet                 

c) Taharet i Kübra                                 d) Taharet i Suğra

 

3. Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

 

 a) Yüzü yıkamak                 b) Kolları dirseklere kadar yıkamak

 c) Başı meshetmek              d) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak

 

 

4. Peygamberimiz’in ilk kaldırdığı kan davası hangisidir?

 

a) Amcası Abbas’ın kan davası

b) Dedesi Abdulmuttalib’in kan davası

c) Amcası Abbas’ın torunu Rebia’nın kan davası

d) Dedesi Abdulmuttalib’in torunu İyas b. Rebia’nın kan davası

 

5. Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmaz?

 

a) Küçük veya büyük tuvalet yapmak

b) Yellenmek

c) Namazda yanımızdaki duyacak kadar gülmek             

d) Ağız dolusu olmayacak kadar kusmak

 

6. Hangisi teyemmümün farzlarından değildir?

 

a) Başı meshetmek                                     b) Niyet etmek       

c) Yüzü meshetmek                                    d) Kolları meshetmek

 

7. Allah’ın sıfatlarından olan “Vücud” sıfatı aşağıdakilerden hangisine işaret eder?

 

 a)Allah’ın her şeyi görmesi          b)  Allah’ın her şeyi işitmesi

 c) Allah’ın var olması                   d) Allah’ın her şeye gücü yetmesi

 

 

8. Aağıdakilerden hangisi namazın şartlarından değildir?

 

a) Vakit                  b) Niyet               c) Sücud               d) Taharet  

 

9. Erkeklerin en az göbekle diz kapağı arasını; kadınların el, yüz ve ayak hariç bütün vücutlarını örtmesine ne ad verilir?

 

a) İstikbali Kıble          b) Setri avret    c) Kade-i ahire     d) Kıyam

 

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden değildir?

 

a) Kıyam            b) Kıraat          c) Kade-i ahire        d) Niyet

 

11.  Kıraat ne demektir?

 

              a) Ayakta durmak                                   b) Kuran okumak       

             c) Yere kapanmak                                   d) Eğilmek

 

12. Aşağıdaki hangi durumda namaz bozulmaz?

 

a) Namazın farzlarını bilerek terk etmek           

b) Konuşmak, selam alıp vermek

c) Gözün kıbleden farklı bir yöne çevrilmesi    

d) Bir şey yiyip içmek

 

13. Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua ve öğüte ne ad verilir?

 

a) Hutbe              b) Sohbet             c) Vaaz                     d) Salavat

 

14.imama namazın ilk rekâtın rükuundan sonra uyan kimseye ne ad verilir?

 

 a) Müdrik                 b) Musalli            c) Mesbuk            d) Lahik 

 

15. Hz. Peygamber, namazı dinin neyi olarak kabul etmiştir?

 

             a)  Direği                                 b) Şartı

             c)  Kalbi                                  d) Beyni

 

16. Tilavet secdesi niçin yapılır?

 

a) Secde ayeti okunması sebebiyle                   

b) Namazda yanılma sebebiyle

c) Allah’a şükretmek için                                   

d)  Kur’an okunduğu için

 

17.Oruç vakti ne zaman başlar, ne zaman biter?

 

a) Güneşin doğuşundan batışına kadar.              

b) Sabahtan akşam vaktine kadar

c) İmsak vaktinden iftar vaktine kadar.             

d) İftitah vaktinde başlar akşam vaktinde biter

 

18. Hac ibadeti esnasında aşağıdaki ibadetlerden hangisi yapılmaz?

 

a) Tavaf                    b) Namaz           c) Kurban           d) Teravih

 

 

19- İbadet niyetiyle ve kendine özel kurallarına uymak sureti ile inzivaya çekilmeye ne denir?

 

 

a) İtikad               b) İtikaf             c) İhlas               d) İbadet

 

 

20- Yapıldığında mükâfat verilen, fakat terk edildiğinde ceza gerektirmeyen ibadete ne denir?

 

a) Farz              b) Vacib              c) Farz ı Ayn         d) Nafile

 

 

21-"Mü’minlerin iman bakımından en üstün olanı .............. olandır." Hadisindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

 

          a) Malı en çok                        b) Zekâsı en üstün          

          c) Cesaretli                             d) Ahlakı en iyi

 

 

 

22-Peygamberimizin ashabına imamlık yaptığı ve şu an kabrinin bulunduğu yerin adı nedir?

 

            a) Kâbe-i Muazzama                                  b) Mescid-i Nebevi     

            c) Mescid-i Aksa                                        d) Arafat

 

 

 

 

23- Aşağıdakilerden hangisi hicri takvime göre yılda iki kez kılınan namazdır?

 

          a) Cuma Namazı                                        b) Teravih Namazı

          c) Bayram Namazı                                     d) Cenaze Namazı

 

 

24- İslam’ın temel ilkelerinden olan oruç, ne ile yapılan ibadetlerdendir?

 

           a) Malla                                                              b) Bedenle       

           c) Hem mal hem bedenle                                   d) Hiçbiri

 

 

25. Aşağıdakilerden hangisi “Mucize” nin anlamını ifade etmektedir?

 

 1.  Peygamberliği ispatlamak için kendilerine verilen olağanüstü durum ve olaylar
 2.  İnsanları şaşkına çevirmek için yapılan sihir

      c)    İnsanlara Allah’ın mesajını ulaştırmak

      d)   Güzel ahlakı ve islam’ı insanlara anlatmak

 

26. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (A.S.)’i diğer peygamberlerden ayıran özellik değildir?

 

 1. Son peygamber olması                                    

b)   Bütün insanlığa gönderilmiş olması

 c)   Kendisine kitap verilmesi                                

 d)   Son din olan İslam dinini temsil etmesi

 

27. Aşağıdaki peygamberlerden hangisi kendisine kitap gönderilen peygamber değildir?

 

 1.  Hz.Musa           b) Hz.İsa       c) Hz.Muhammed       d) Hz.Yunus

 

 

28.  2013 yılı sonunda Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından yapılana araştırma sonuçlarına göre, bir günde israf edilen ekmek sayısı ne kadardır?

 

 1. 3 milyon             b) 1,4 milyon           c) 6 milyon          d) 4,9 milyon

 

 

 

29. Kıyamet vakti geldiğinde “Sur’a” üflemekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. İsrafil               b) Mikail          c )   Cebrail                  d) Azrail

 

30. Aşağıdakilerden hangisi insanın öldükten sonra yaşayacağı olaylardan ilkidir?

 

 1. Cehennem                                                 b) Hesap verme           

c)  Cennet                                                        d) Sırat

 

31. “Peygamberler Allah’tan aldıkları emirleri insanlara ulaştırırlar” cümlesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

 

 1. İsmet                                                 b)  Emanet                          

            c) Tebliğ                                                  d) Fetanet

 

 

 

32. Kişinin imanını delillere, araştırmalara, bilgiye ve derin kavrayışlara dayandırması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 

a) Taklidi iman                    b) Tatbiki iman             

c) Tahkiki iman                   d) İcmali iman

 

 

33. Allah’ın güzel isimlerine ne ad verilir?

 

 1. Celle celaluh                                     b) Esma-ül Hüsna           

c) İsmi Azam                                          d) Lafzatullah

 

34. Aşağıdakilerden hangisi hicri 4.yılda (miladi 625) gerçekleşmemiştir?

            a)  Uhud Gazvesi                        

            b)  Beni Nadir Gazvesi                 

            c)  İçkinin haram kılınması          

            d) Peygamberimizin  hanımı Hz. Zeyneb’in vefatı

 

 

35. Allah’ın eşinin be benzerinin bulunmaması ve bir olması Allah’ın hangi sıfatıdır?

 

 1. Vücud                                                   b)  Kıdem                          

c) Vahdaniyet                                             d)  Beka

 

36. Allah’ın “Dilediğini dilediğince yaratması” sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Hayat                                                  b)  İlim                    

c)  Basar                                                    d)  Tekvin

 

 

37. Aşağıdakilerden hangisi “Kiramen Kâtibin” meleklerinin görevidir?

 

              a) Cennet bekçisi                             b)  Cehennem bekçisi     

              c) Sorgu melekleri                            d) Sevap ve günah yazan

 

 

 

38. Dünya hayatından sonra başlayacak hayat aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. Cennet hayatı                                  b) Kabir hayatı                   

c)   Cehennem hayatı                            d)  Mahşer hayatı

39. Kur’an’da “âlemlere rahmet” olarak gönderildiği bildirilen peygamber kimdir?

 

a) Hz. Muhammed                                                b) Hz. İsa                   

c) Hz. Musa                                                          d) Hz. İbrahim

 

 

40. Peygamberimiz ’in Mekke’den hicret etmeden önce yanındaki emanetlerin sahiplerine teslim edilmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmesi O’nun daha çok hangi özelliğinin bir ifadesidir?

 

a) Alçakgönüllülüğünün                                 b) Hoşgörüsünün

c) Adaletinin                                                   d) Güvenilirliğinin 

 

 

41. Peygamberimiz, 4 yaşına kadar çocukluğunu sütannesinin yanında geçirdi. Yanında kaldığı sütannesinin adı nedir?

 

 1. Halime                                                 b) Âmine                               

c) Aişe                                                       d)   Hatice

 

42. Efendimiz henüz dünyaya gelmeden babasını, daha çocuk yaşlarda annesini kaybetti. Annesi Hz. Âmine vefat ettiğinde Peygamberimiz kaç yaşında idi?

 

a) 5                        b) 6                                  c)  7                               d)  8

43. Efendimiz çocukluk ve gençlik yıllarını akrabalarından kimin yanında geçirdi?

 

a) Amcası Abbas                                            b) Amcası Ebu Talip

c) Amcası Hamza                                            d)  Amcası Ebu Leheb

 

44.Peygamberimiz’e Mekke´liler “Muhammed’ül-Emin“ diyorlardı. Peygamber Efendimiz’in daha çok hangi özelliğinden dolayı bu ismi vermişlerdi?

 

 1. Cömert ve iyiliksever olmasından
 2. Büyüklere karşı hürmetli olmasından
 3. Dürüst ve güvenilir olmasından
 4. Güler yüzlü ve tatlı dilli olmasından

 

45. Peygamberimiz’in de katıldığı “Hilful Fudul“ teşkilatının amacı ne idi?

 

 1. İnsanlara iş bulmak
 2. Mazlumların maddi ihtiyaçlarını karşılamak
 3. İnsanların eğitimine yardımcı olmak
 4. Suçlunun karşısında birlik olup haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak

 

46. Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz’ in çocuklarından biri değildir?

 

 1. Rukiye                  b) Zeyneb                 c) Kasım                  d) Zeyd

 

 

 

 

47. Efendimize ilk vahyi getiren meleğin adı nedir?

 

 1. Azrail                                         b) Cebrail                 

c) Mikail                                          d) İsrafil

 

48. İlk vahiy Peygamberimize hangi yılda gelmiştir?

 

 1. 610                                                 b)  623                      

c) 571                                                d)  632

 

49. Allah´ın Kur´an’dan Peygamberimize indirdiği ilk ayetler hangisidir?

 

 1. Fatiha Suresi                                          b) Kevser Suresi

      c) Alak Suresi’nin ilk 5 ayeti                      d) Yasin Suresi

 

 

50. "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı " ifadesi nedir?

 

a) Atasözü                                                        b) Hadis-i Şerif              

c) Kelam-i Kibar                                              d) Ayeti Kerime