28.09.2023

Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım Sınavı Duyurusu

DUYURU                                                                                                                  28/09/2023

Erzurum İl Müftülüğünden;

İlimiz genelinde 2023-2024 yılı boyunca münhal olacak Cami Görevlisi kadrolarına atanmak üzere Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyım sınavı yapılacaktır.

I. Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen Din Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için aranan “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. Sınav başvurusunun son günü itibariyle en az İmam-Hatip Lisesi düzeyinde dini öğrenime sahip olmak,
 4. Lisans mezunları için 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-124, Ön Lisans mezunları için KPSSP-123 Ortaöğretim mezunları için KPSSP-122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 5. Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyonda çalışıyor olmamak.
 6. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

II. Başvuru, Sınav, Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar

a) Başvuru İşlemleri

 1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 28/09/2023-12.10.2023 tarihleri arasında sınav için     Ek-1 “Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda istenilen belgeler ile birlikte Erzurum İl Müftülüğüne bizzat veya faks yoluyla müracaat edeceklerdir.
 2. Başvuru formundaki bilgiler ile başvuru için gerekli olan belgelerdeki bilgilerin doğruluğu tespit edildikten sonra adayların başvuruları kabul edilecektir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 12.10.2023 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatta istenilen belgeler kontrol edildikten sonra (Ek-1 Başvuru formu hariç) adayın kendisine verilecektir.

b Sınav İşlemleri

 1. Sözlü sınav 17/10/2023 tarihinde saat 09.00’dan itibaren Erzurum İl müftülüğünde yapılacaktır.
 2. Adaylar, sözlü sınava gelirken T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) yanlarında bulunduracaklardır.
 3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Söz konusu adaylara her ne sebeple olursa olsun ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 4. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır.
 5. Sınav sonuçları, Müftülüğümüz internet sitesinden ilan edilecektir.

c) Yerleştirme İşlemleri

 1. Vekil İmam Hatip ve Müezzin Kayyım sınavı sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle başarı sırasına göre, ilan edilen münhal camilere tercih hakkı verilecektir. Tercihlerin tarih ve saati İl Müftülüğümüzün web sayfasından duyurulacaktır.
 2. Başarı sıralamasında sırasıyla sözlü sınav puanı yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim düzeyi yüksek olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

d) Diğer Hususlar

 1. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edilebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
 3. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. (Bundan sonraki sınavlar için müktesep teşkil etmez. Bir sonraki sınav ilanına kadar münhal olacak vekilliklere de bu sınav sonucuna göre vekaleten atama yapılacaktır.)
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüz internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğü Sınav Kuruluna yapılacaktır. İtirazlar Müftülüğümüz Sınav Kurulunca en fazla 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak İl Müftülüğümüze ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

IV.      Sınav Konuları

 

Vekil İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımlık sözlü sınavına katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında din hizmetlerini yürütenlerin temel ve özel yeterlik kriterleri esas alınır.

İmam Hatipler için

1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.      Hitabet. (10 puan)

Müezzin Kayyımlar için

1.      Kur’an-ı Kerim, (70 puan)

2.      Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)

3.      Ezan ve İkamet (10 puan)

                                                                                          

V. Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 

 1. Başvuru Formu (EK-1),
 2. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi,
 3. KPSS’ye başvururken beyan edilen öğrenim durumunu gösterir Mezuniyet Belgesi,
 4. 2022 yılı KPSS (DHBT) Sınav Sonuç Belgesi,
 5. Varsa Hafızlık belgesi.

 

VI. İletişim

Yazışma Adresi:

 

 

Adnan Menderes Mah. Dr. Refik Saydam Caddesi No:1  

 

25070- Palandöken / ERZURUM

Web site

www.erzurummuftulugu.gov.tr

Telefon

0442 233 69 99

Fax:

0442 233 79 94

 

 

 

 

 ERZURUM İL MÜFTÜLÜĞÜ